علوم و تحقیقات هوافضا (JASR) - مقالات آماده انتشار