علوم و تحقیقات هوافضا (JASR) - فرایند پذیرش مقالات