شماره جاری: دوره 2، شماره 3، آبان 1388، صفحه 1-72 

مطالعه انواع رهیافت های ترکیبی LES/RANS

صفحه 37-48

محمد طیبی رهنی؛ سید روح اله قدسی؛ سید مهدی شیخ الاسلام نوری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دبیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه