بررسی آئروالاستیک و دینامیک پروازی یک هواپیمای HALE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

2 گروه صنایع شهید باکری، پژوهشکده شهید اسلامی