بررسی نیاز به هواپیماهای تجاری توربوجت و توربوپراپ منطقه ای در جهان و ایران در بیست سال آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا