تحلیل دینامیکی صفحات کامپوزیتی متقارن با تکیه گاه خطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا