طراحی پروفیل پره توربین گاز با استفاده از منحنی های لمنیسکات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری