بررسی تجربی اثرات زاویه غلت بر یک بال دلتا در زوایای لغزش سمتی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا