تحلیل خطای کسینوسهای هادی و کواترنیونها در فرآیند انتشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات- دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

2 گروه صنایع شهید باکری- پژوهشکده شهید اسلامی