پاسخ دینامیکی صفحات چند لایه کامپوزیتی براساس تئوری تغییرشکل برشی مرتبه بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران