بررسی تجربی اثر لغزش سمتی روی چهار بال دلتای باریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا