محاسبه فرکانس های طبیعی صفحات کامپوزیتی با شرایط مرزی آزاد- آزاد و استفاده از روش انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، گروه مهندسی هوافضا

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر