محاسبه پاسخ آیروالاستیک یک بال دو بعدی به همراه سطح کنترل دارای اثر لقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، گروه مهندسی هوافضا