بررسی تأثیر مواد ناهمجنس در توزیع فشار و میدان تنش برای تماس گوه نامتقارن با یک نیم فضا وتحلیل به روش المان محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، گروه مهندسی هوافضا