توسعه یک قانون هدایتی نوین برای سیستمهای پرتاب ماهواره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، گروه مهندسی هوافضا

2 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا