تحلیل تنش و نرخ کرنش خزشی مرحله پایدار کامپوزیت های با تقویت کننده کوتاه به روش تفاضل محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، گروه مهندسی هوافضا

2 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا