مدل عمر خستگی برای مواد کامپوزیتی GRPتحت بارگذاری محوری و خارج از محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر