بکارگیری الگوریتم چند هدفه به منظوره طراحی کنترلر برای ماهواره بر تک مرحله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، گروه مهندسی هوافضا