طراحی کانتور نازل ابر صوتی با در نظر گرفتن جریان لزج گاز واقعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، گروه مهندسی هوافضا