بررسی بخش های اصلی مسیر پرواز و محدودیت های اعمالی در سازگاری موتور و بدنه هواپیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، گروه مهندسی هوافضا