طراحی سیستم کنترل وضعیت با جت عکس العملی در یک زمینه پرنده عمودپرتاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافضا

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، گروه مهندسی هوافضا