تخمین تعداد لایه های مورد نیاز صفحات کامپوزیتی با استفاده از روش جمع آثار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی