تعیین ضرایب آیرودینامیکی بال مافوق صوت با استفاده از روش اجسای مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشکده هوافضا ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشکده مهندسی، گروه مکانیک، دانشگاه شهید چمران