بهبود روش ساخت پوسته بال هواپیما از جنس مواد مرکب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش مکانیک مهندسی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس