ارزیابی مدلهای آشفتگی در پیشبینی تأثیرات جریان آزاد روی لایه مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه فردوسی مشهد