دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1387، صفحه 1-63 
شبیه سازی بالستیک داخلی یک موتور سوخت جامد

صفحه 31-37

فرشاد پازوکی؛ علیرضا باصحبت نوین زاده؛ امیر لبیبیان