دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-76 
2. تحلیل خطای کسینوسهای هادی و کواترنیونها در فرآیند انتشار

صفحه 15-24

سید حسین پورتاکدوست؛ ناصر رئوف؛ فرشاد پازوکی


8. کاربردهای الگوریتم ژنتیک درآنالیز ارتعاشی سازه های کامپوزیتی مشبک

صفحه 69-75

امیرحسین هاشمیان؛ جعفر اسکندری جم؛ محمدحسین کارگرنوین؛ الهام سعیدزاده