دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 1-76 
کاربردهای الگوریتم ژنتیک درآنالیز ارتعاشی سازه های کامپوزیتی مشبک

صفحه 69-75

امیرحسین هاشمیان؛ جعفر اسکندری جم؛ محمدحسین کارگرنوین؛ الهام سعیدزاده