دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-73 
توسعه یک قانون هدایتی نوین برای سیستمهای پرتاب ماهواره

صفحه 47-57

سید حسین پورتاکدوست؛ نیما اسدیان؛ امیر لبیبیان؛ فرشاد پازوکی؛ فاطمه خاکی مقدم