دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-82 
طراحی سیستم کنترل وضعیت با جت عکس العملی در یک زمینه پرنده عمودپرتاب

صفحه 59-70

هادی نوبهاری؛ علیرضا باصحبت نوین زاده؛ حمید بندی کناری