دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آبان 1388، صفحه 1-72 
مطالعه انواع رهیافت های ترکیبی LES/RANS

صفحه 37-48

محمد طیبی رهنی؛ سید روح اله قدسی؛ سید مهدی شیخ الاسلام نوری