اعضای هیات تحریریه

دبیر اجرایی

دکتر مهدی رضائی دارستانی

هیئت علمی دانشکده مکانیک و هوافضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

m.rezaei.dsrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر آقایی طوق

SRBIAU

jasrsrbiau.ac.ir

دکتر نجاتی

SRBIAU

jasr2srbiau.ac.ir

دکتر رضائی دارستانی

SRBIAU

m.rezaei.dsrbiau.ac.ir

دکتر اسدی هندوستانی

دینامیک پرواز و کنترل استادیار واحد علوم تحقیقات

d.asadisrbiau.ac.ir